NÁVŠTEVNÝ PORIADOK WELLNESS BYSTRINA

Cieľom návštevného poriadku je dosiahnuť maximálny účinok procedúr na ľudský organizmus na zabezpečeniebezpečnostivšetkýchnávštevníkovtohtovitálnehosveta. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do Wellness centra s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Kúpou vstupenky návštevník akceptuje návštevný poriadok a jeho ustanovenia sa stávajú pre návštevníka záväznými

Vstup do wellness

1. Vstup do priestorov je povolený len v čase prevádzky a s platnou vstupenkou a čipovým náramkom. Čipový náramok je návštevník povinný odovzdať pri odchode. V prípade straty čipového náramku resp jeho znehodnotenia musí návštevník uhradiť sumu 5,00€. V cene vstupenky je započítané plachta a osuška. Otváracia doba prevádzky je 16:00-22:00 (zmena otváracích hodín vyhradená). Vstup do sau- nového sveta je jednorazový, maximálne 3 hodiny, ak sa uvedený čas prekročí, návštevník je povinný uhradiť doplatok.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na uzavretie Wellness centra počas prevádzkovej doby pre uza- vretú spoločnosť (skupinová rezervácia). Počas tejto doby je wellness centrum pre verejnosť zatvorené.
3. Za stratené, alebo použité vstupenky sa náhrada neposkytuje.
4. Na prezliekanie je k dispozícií šatňa s komplexným sociálnym zázemím (WC, sprchy). Odev a obuv odkladajte do skriniek, ktoré sa nachádzajú v šatni.
5. Návštevník má plnú zodpovednosť za uzamknutie skrinky, v ktorej má uložené osobné veci, obleče- nie a obuv. V prípade záujmu si cenné veci uložte v trezore, ktorý je k dispozícii vo wellness recepcii.
6. Návštevníkvstupujedopriestorovwellnesszaodetýlenvplachte, keďpredtým si osobné veci uložil v určenej skrinke, umyl si celé telo mydlom, dôkladne sa osprchoval a poutieral. Vstup v plavkách alebo inom oblečení je zakázaný.
7. V prípade prianí a sťažností je potrebné kontaktovať službukonajúceho zamestnanca.
8. Prvú pomoc zabezpečuje službukonajúci zamestnanec.
9. Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny určených zodpovedných zamestnancov.
10. Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch Wellness čistotu a poriadok.
11. Vitálny svet je spoločným priestorom mužov a žien, pričom návšteva detí, resp. mladistvých do 15 rokov je zakázaná.
12. Vitálny svet je oázou zmyslových orgánov tepla, zvuku, vône a pod., preto sa vyžaduje od návštevníkov zachovanie pokoja a ticha.
13. Do priestorov vitálneho sveta je neprípustné prinášať sklenené poháre, fľaše a pod.
14. Pred vstupom do sveta vody, tepla, zvuku a vôní nechajte svoje starosti a problémy pred dverami – prosím vstúpte!!!

Zákaz vstupu do vitálneho sveta

1. Pobyt v jednotlivých priestoroch, ktoré sa v zásade skladá z horúcich, chladných, vodných a oddycho- vých priestorov je určený len zdravým osobám.
2. Osoby, ktoré trpia cievnymi a srdcovými chorobami majú vstup do priestorov relaxačného centra zaká- zaný, resp. si musia uvedomiť možnosť nepriaznivého pôsobenia na ich organizmus a o uvažovanejnávštevenašichpriestorovbysamaliporadiťso svojímosobnýmlekárom.Každýnávštevník vitálneho sveta si musí uvedomiť, že do jeho priestorov vstupuje na vlastné nebezpečie!
3. Do priestorov vitálneho sveta je taktiež zákaz vstupu osobám, ktoré trpia príznakmi akútneho onemo- cnenia, najmä zápalmi dýchacích ciest, zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkovými ochoreniami, bolesťami hlavy, malátnosťou, ďalej hnisajúcimi, alebo krvavými ranami a pod.
4. Ďalej vstup do vitálneho sveta nie je povolený osobám, ktoré trpia infekčnými chorobami, bacilonosi- čom, osobám u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytuje infekčné ochorenie.
5. Vstup do priestorov vitálneho sveta je prísne zakázaný osobám, ktoré javia príznaky použitia alko- lu, zahmyzeným a špinavým osobám.
6. Vstup do wellnessu môže byť odopretý osobám, ktoré napriek upozorneniu vykazujú agresívne a nekon- trolovateľné správanie, porušujú ustanovenia návštevného poriadku, nedodržiavajú zásady hygieny a bezpečnosti a ich správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami .
7. Do Wellness je zákaz vstupu so zvieratami.
8. V priestoroch relaxačného centra je zákaz pitia a jedenia. V celom objekte je prísny zákaz fajčenia !

Zodpovednosť

1. Návštevník je povinný správať sa v priestoroch Wellness spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo nezneho- dnocuje majetok Wellness.
2. Návštevník je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím.
3. Rodičia alebo sprevádzajúce osoby nad 15 rokov sú plne zodpovedné za správanie detí a pri poru- šení prevádzkového poriadku alebo iného zákazu prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz alebo ujmu na zdraví.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedo- držaním tohto návštevného poriadku alebo pokynov zodpovedných zamestnancov Wellnes.
5. Škody spôsobené vo Wellnes návštevníkmi budú vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.

Doporučený proces návštevy vitálneho sveta

1. V saune sa sedí zásadne na plachte.
2. V saune dýchajte ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysúšajú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy.
3. Správajte sa vhodne, nerozprávajte hlasno, berte ohľad na ostatných návštevníkov.
4. Pobyt vo vitálnom svete doporučujeme začínať v parných priestoroch, kde teploty dosahujú max. 55° C pri 100%-nej vlhkosti prostredia. Informácia o teplote, vlhkosti a doporučenej dĺžke pobytu sa nachádza na informačnej tabuľke pri vstupe do jednotlivých priestorov. A postupne nasledujú procedúry, pričom záver by mal patriť klasickej horúcej saune.
5. Po každej teplej, alebo horúcej procedúre využite ochladenie tela v masážnej sprche, letnom daždi.
6. Celkový pobyt v relaxačnom centre by zo zdravotného hľadiska nemal presiahnuť 2 – 3 hodiny, pričom rozhodujúca je individuálna kondícia každého jedinca.
7. Prípadný úraz, zranenie, mimoriadna udalosť ktorá sa prihodí v priestoroch Vitálneho sveta musí byť nahlásený obsluhujúcemu personálu, ktorý zabezpečí potrebné ošetrenie, resp. lekársku pomoc.

Vitálny svet – druh a spôsob využívania služieb

Pri využívaní jednotlivých procedúr Vitálneho sveta doporučujeme postupné zaťažovanie organiz-mu, t.j. pobyt v parnej saune, potom horúcej saune a následne oddych. Medzi jednotlivými procedúrami sa doporučuje ochladenie tela a 5 – 10 minútová regeneračná prestávka.
1/ Horúca sauna – je odvodená od klasickej fínskej sauny s teplotou v rozpätí 95 – 98°C. Relatívna vlhkosť sa pohybuje od 45 – 50 %. Doporučená doba pobytu je 15 – 20 minút s opakovaním 2 – 3 krát po sebe. Po prehriati tela musí nastať jeho ochladenie a mierny oddych. Je dôležité nepreceňovať svoje sily a je potrebné vychádzať podľa individuálneho zdravotného stavu návštevníka.
Atrakciou našej horúcej sauny je atraktívna saunová pec, ktorá automatický zvlhčuje priestor prenášaním lávových kameňov z priestoru pece do medeného kotlíka s vodou. Uvedený automatický proces zabezpečuje ustálenú vlhkosť priestoru.
2/ Ľadové vedro – je súčasťou ochladzovacieho priestoru pri ochladzovacom bazéne a slúži na ochla- denie tela miernejšou formou. Objem vody je cca 12 l a má teplotu 8 – 12°C.
3/ Ochladzovací bazén – je ochladzovací priestor po teplej a horúcej procedúre. Ochladenie tela nas- táva pomalým vchádzaním do bazéna, pre odvážnych jeho skokom do chladnej vody. Ochladenie tela šokovou terapiou často chápanou ako vrchol ochladenia tela a pre saunových labužníkov tá najkrajšia procedúra. Nepreceňujte prosím svoje sily a nikdy sa neochladzujte samostatne. Teplota vody v roz- pätí 8 – 12°C.
4/ Parná sauna – mentolová inhalácia – teplota v saune sa pohybuje od 45 – 55 o C, relatívna vlh- kosť je 100 %. Vzduch je nasycovaný prírodným olejom mäty piepornej, resp. mentolom. Procedúra prečistí horné dýchacie cesty. Doporučená doba pobytu v tomto priestore je rovnako 15 minút. Kapacita 6 osôb.
5/ Infra sauna – je mierna procedúra prehriatia tela a je vhodná pre osoby zle znášajúce vysokú teplotu. Hĺbkové teplo stimuluje svaly a orgány, následkom čoho je zapríčinené silné potenie. Zvýšením telesnej teploty sa zaistí prekrvenie. Infra sauna je veľmi príjemná a nezaťažuje nadmerne organizmus. Teplota povrchu tela, max 2 mm pod pokožkou je 40 – 42 °C, vlhkosť vzduchu v priestore je v rozpätí 42 – 45 °C. Pobyt v kabíne doporučujeme v dĺžke 15 – 20 min. s dvojnásobných opakovaním.
6/ Rímska parná sauna – teplota v saune sa pohybuje od 42 – 44 °C. relatívna vlhkosť je 100 %. Vzduch nie je nasycovaný prírodným olejom čo ocenia alergici. Procedúra prečistí horné dýchacie cesty. Doporuče- ná doba pobytu v tomto priestore je do 20 minút. Možnosť dvojnásobného opakovania.
7/ Bylinková inhalácia – je odvodená od klasickej fínskej sauny s teplotou v rozpätí 45 – 60 °C. Relatívna vlhkosť sa pohybuje od 55 – 60%. Do priestoru sa odparujú prírodné arómy harmančeka a jazmínu . Doporučená doba pobytu je až 25 minút.
8/ Fontánka s pitnou vodou – pobyt vo vitálnom svete je náročný aj na udržanie pitného progra- mu. Osvieženie pitnou vodou je nevyhnutné a pri 3-hod. pobyte ho opakujte najmenej štyri krát.
9/ Whirpool – Každá osoba má k dispozícii hydro-masážne trysky s prevzdušňovaním, centrálne na dne vzdušný gejzír. Prevádzka bazéna plne automatická s teplotou vody 34 – 36 °C. V priebehu 20 minúť si svoje telo dostatočne prekrvíte.
10/ Kneippov kúpeľ – štyri monolitické bazéniky s technológiou automatického dopúšťania a vypúšťania vody. Teplá voda je prevzdušňovaná. Rozdiel teploty vody 15 – 36 °C robí túto procedúru jedinečnou na prekrvenie našich chodidiel. Masážne kamene premasírujú spodnú časť nôh. Pri procedúre je však potrebná chôdza v dĺžke 5 – 8 minút, pričom v jednom bazéniku by sme mali zotrvať približne pol minúty.
11/ Sprcha so svetelnou terapiou – automatická sprcha s veľkou 300 mm ružicou. Nasvietená striekajúca voda je prijemným relaxom. Teplota vody nastaviteľná v dvoch tepelných stupňoch. Možnosť voľby letnej a horúcej vody. Spúšťanie vody bezdotykovým kapacitným tlačidlom.
12/ Masážna sprcha – je obľúbenou procedúrou na prekrvenie celého tela a to teplotou vody podľa vlastného výberu. Čas osvieženie je dávkovaný automaticky.
13/Turbo sprcha – je modernou a z hygienického hľadiska efektívnou formou ochladenia celého tela. Čas osvieženia je dávkovaný automaticky.
14/Teplé ležadlá – doporučujeme absolvovať v záverečnej fáze vo vitálnom svete. Pohodlne sa usaďte na vyhrievaných pohovkách s podložkami, uvoľnite sa, zavrite oči a nechajte sa unášať .
15/ Tepidárium – klasický relaxačný teplý kúpeľ s vyhrievanými ležadlami, ktorý ma tvoriť samotný záver pobytu vo vitálnom svete s možnosťou prijemného posedenia.